درگاه اطلاع رسانی روابط عمومی

نام و نام خانوادگی:دکتر صدرالله چمن
پست سازمانی : مدیر محترم روابط عمومی دانشکده
مدرک تحصیلی : پزشک عمومی