درگاه اطلاع رسانی روابط عمومی

نشریات پزشکی

عنوان نشریه آدرسالکترونیکی
آسيب شناسي ايران http://www.ijp.iranpath.org/
مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه http://www.iranesthesia.org/
اپيدميولوژي ايران irje.tums.ac.ir
مجلهآموزش در علوم پزشكي ijme.ir
مجله اخلاق و تاريخ پزشكي ijme.tums.ac.ir
باروري و ناباروري www.jri.ir/fa
مجله بيماريهاي کودکان ايران ijp.tums.ac.ir
بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران WWW.IICCOM.COM
بينا http://www.iraneyebank.org/
پژوهش پرستاري http://www.ijnr.ir/
پايش http://www.payeshjournal.ir/
فصلنامه پژوهشی خون http://www.bloodjournal.ir/
پژوهش در پزشکي http://www.pejouhesh.com/
پایگاه مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/
تحقيقات علوم رفتاري http://www.journals.mui.ac.ir/
تنفس http://www.tanaffosjournal.ir/
مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران http://www.iranoa.org/
مجله چشم پزشکي ايران http://www.irso.org/
حكيم hakim.hbi.ir
حيات hayat.tums.ac.ir
مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي diglib.tums.ac.ir/pub
مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران tumj.tums.ac.ir
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز majalleh.tbzmed.ac.ir
مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) http://www.jida.ir/
مجله پژوهشي دندانپزشكي DRJ.MUI.AC.IR
مجله ديابت و ليپيد ايران emrc.tums.ac.ir

دارویاب (سایت اطلاعات دارویی کشور)

http://www.darooyab.ir/
مجله زنان مامايي و نازايي ايران www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index
مجله طب نظامي http://www.militarymedj.ir/
مجله علوم پايه پزشکي ايران www.mums.ac.ir/basic_medical/fa/index
فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي http://www.iau-tmuj.ir/
فيزيولوژي و فارماكولوژي www.phypha.ir/ppj/
مجله فيزيک پزشکي ايران www.mums.ac.ir/physic_journal/fa/index
كومش http://www.koomeshjournal.ir/
گياهان دارويي WWW.IMP.AC.IR
ليزر پزشكي http://www.icml.ir/
يافته http://www.lums.ac.ir