درگاه اطلاع رسانی روابط عمومی

تلفن دانشکده

نام آدرس دور نگار شماره تماس
حوزه ریاست بهبهان – خیابان شهید زیبایی – دانشکده علوم پزشکی بهبهان کد پستی: 6361796819 061-52830230 061-52835094
معاونت توسعه مدیریت و منابع بهبهان – خیابان شهید زیبایی – دانشکده علوم پزشکی بهبهان کد پستی : 6361796819 061-52830230 061-52835094
معاونت بهداشت و مرکز بهداشت بهبهان – خیابان شهید زیبایی – دانشکده علوم پزشکی بهبهان ساختمان مرکز بهداشت کد پستی : 6361796819 061 -52835876 061 -52838110
معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی ، فرهنگی بهبهان – میدان شهید محسنی بلوار امام خمینی ساختمان آموزشی شماره 2 دانشکده علوم پزشکی بهبهان _ 061-52722014
مدیریت غذا و دارو بهبهان – خیابان شهید زیبایی – دانشکده علوم پزشکی بهبهان کد پستی : 6361796819 _ 061-52839011
بیمارستان شهیدزاده بهبهان – خیابان شهید زیبایی – بیمارستان شهید زاده 061 -52833036 061-52835873-4
بیمارستان فریده بهبهانی خیابان فرمانداری –خیابان شهید عبداللهی – جنب اداره سیلو کدپستی : 6361994388 061-52725111 061-52722072-4
بیمارستان اشرفی اصفهانی آغاجاری - بلوار پرستار – روبروی داروخانه شبانه روزی 061 -52662013 061-52662011 061-52662019
دانشکده پیراپزشکی بهبهان – خیابان ذوالفقاری – بلوار بشیر نذیر- جنب دانشگاه فرهنگیان – دانشکده پیراپزشکی بهبهان کد پستی : 6361611111 061 -52887232 061-52887201-3
دانشکده پرستاری بهبهان – میدان شهید محسنی بلوار امام خمینی ساختمان آموزشی شماره 2 دانشکده علوم پزشکی بهبهان _ 061-52722014